با جابجا کردن خط اسلایدر  بر روی کارهای فوق تفاوت قبل و بعد از درمان را مشاهده کنید 

before8after8
before12after12
before4after4
before7after7
before11after11
before3after3
before6after6
before10after10
before2after2
before5after5
before9after9
before1after1
اینستاگرام