ترمیم دندان به  دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌گیرد. ترمیم مستقیم یعنی این که در یک جلسه پوسیدگی دندان برداشته می‌شود و دندان آماده ترمیم با موادی همچون آمالگام ، کامپوزیت و یا گلاس اینومر می‌گردد. ترمیم دندان غیرمستقیم یعنی این که نیاز به دو یا چند جلسه، جهت ترمیم دندان است .

متاسفانه هیچ موردی یافت نشد

اینستاگرام